Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van "Keramiekske".  Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product besteld op deze website.  Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en "Keramiekske" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.  Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.keramiekske.be/shop "Keramiekske" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.keramiekske.be/shop te wijzigen.

2. De overeenkomst tussen u en Keramiekske
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "Keramiekske".  Deze aanvaarding gebeurt door de verzending van een e-mail vanwege "Keramiekske" ter bevestiging van de bestelling.  De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening.  Indien "Keramiekske" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

3. Prijzen
De aangegeven prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
Goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

4. Betaling
Betaling dient te geschieden voor aflevering van goederen en kan gebeuren via overschrijving op onze rekening Argenta n° 973-0532164-56 op naam van Vercauteren Els (IBAN BE20 9730 5321 6456  BIC ARSPBE22).  De totaalsom bestaat uit de bestelde goederen en de verzend- en administratiekosten.

5. Levering
Goederen reizen voor rekening en risico van de koper.
Leveringen worden verzonden per post.  Op vraag van de klant kan de levering ook aangetekend of via BPack.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling.
Na ontvangst van uw betaling versturen wij de bestelde goederen in de regel binnen de drie werkdagen.
Aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend.
Keramiekske kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit laattijdige levering.
Keramiekske kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging tijdens de verzending.

6. Verzendingskosten
Behoudens afwijkende vermelding, zijn de kosten van verzending steeds ten laste van de klant.
De aangerekende verzendingskosten zijn steeds afhankelijk van de prijzen aangerekend door BPost.
Keramiekske houdt zich daarom het recht om de aangegeven verzendingskosten aan te passen op het moment dat de tarieven van BPost zouden worden gewijzigd.
De verzend- en administratiekosten zijn 2,50 € per bestelling voor levering binnen België.  Bestellingen vanaf 50 € worden gratis geleverd binnen België.
Voor Nederland rekenen wij per bestelling 6,50 € tot 350g en 10,00 € tot 1kg.   
De verzending kan op vraag van de klant aangetekend worden verzonden, hiervoor rekenen wij een supplement van 6,50 €.
Grotere pakketten en hoeveeldheden worden per BPack verstuurd, kosten worden hiervoor afzonderlijk berekend en vermeld bij de bevestiging van uw bestelling.

7. Aansprakelijkheid
Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding, wordt geen enkele garantie geboden op de vorm, het uiterlijk of de kleur van de door ons geleverde goederen.
Keramiekske kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door of voorvloeiend uit onzorgvuldig gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften.

8. Bescherming van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de klant worden verzameld en bijgehouden overeenkomstig art.5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  Verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden.  Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant kunnen diens persoonsgegevens worden aangewend voor publicitaire doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper.  De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot "Keramiekske", Vercauteren Els, Krapstraat 101, 9255 Buggenhout-Opstal te België, met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.

Powered By OpenCart
Keramiekske kralenwinkel © 2018