Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van "Keramiekske Wol en Kralen".  Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website.  Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en "Keramiekske Wol en Kralen" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.  Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.keramiekske.be/wolshop.  "Keramiekske Wol en Kralen" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.keramiekske.be/wolshop te wijzigen.

2. De overeenkomst tussen u en Keramiekske Wol en Kralen
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "Keramiekske Wol en Kralen".  Deze aanvaarding gebeurt door de verzending van een e-mail vanwege "Keramiekske Wol en Kralen" ter bevestiging van de bestelling.  Deze e-mail bevat het te betalen bedrag, inclusief de verzendkosten en de betaalinstructies.  De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening.  Indien "Keramiekske Wol en Kralen" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

3. Prijzen
De aangegeven prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
Goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.  Keramiekske Wol en Kralen kan echter niet aan de prijzen worden gehouden, indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het gaat om een vergissing of typfout.

4. Bestelling
Wij doen ons best onze website en de voorraad zo up to date mogelijk te houden.  Het kan echter gebeuren dat een product niet meer, of niet volledig kan geleverd worden, bv. door onvoldoende voorraad of niet meer voldoende voorraad van eenzelfde kleurbad, of iemand bestelde net voor je.  In dat geval nemen we zo vlug mogelijk met u contact op om de mogelijkheden te bespreken.  Indien u de bestelling toch wenst te annuleren, dan is dat mogelijk.
Na ontvangst van uw bestelling wordt deze door ons klaargezet voor verzending.  U ontvangt per e-mail de bevestiging van uw bestelling met instructies voor de betaling via overschrijving, of u hebt deze reeds online betaald.  Zodra deze betaling op onze rekening is geregistreerd wordt de bestelling verzonden, waarvan wij u ook via e-mail op de hoogte brengen.

5. Betaling
Betaling dient te geschieden voor aflevering van goederen en kan gebeuren via overschrijving op onze rekening Argenta n°973-0532164-56 op naam van Vercauteren Els (IBAN BE20 9730 5321 6456 ~ BIC ARSPBE22) of AXA n°751-2033236-59 op naam van Vercauteren Els (IBAN BE84 7512 0332 3659 ~ BIC AXABBE22).  De totaalsom bestaat uit de bestelde goederen en de verzend- en administratiekosten.

6. Levering
Goederen reizen voor rekening en risico van de koper. 
Keramiekske Wol en Kralen verzendt uw bestellingen via BPost (België en Nederland).
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling.
Na ontvangst van uw betaling versturen wij de bestelde goederen in de regel binnen de drie werkdagen.
De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend.
Keramiekske Wol en Kralen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit laattijdige levering.
Keramiekske Wol en Kralen kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging tijdens de verzending.
Bestellingen kunnen ook worden afgehaald bij ons in de winkel, Krapstraat 101 - 9255 Buggenhout-Opstal - België.

7. Verzendingskosten
Behoudens afwijkende vermelding, zijn de kosten van verzending steeds ten laste van de klant.
Keramiekske Wol en Kralen verzendt uw bestellingen via BPost (
België en Nederland).  De verzend- en administratiekosten kunnen ten allen tijde door ons worden gewijzigd naar aanleiding van tariefwijzigingen door de vervoerder.
BPost:
     Voor leveringen in België rekenen wij 3,85 €.
     Voor leveringen in Nederland rekenen wij 15,00 €.
Bestellingen vanaf 40 € worden gratis geleverd in 
België en Nederland.

8. Terugzenden

Wij doen er alles aan om een goed product te leveren.  Mocht de bestelling desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan mag u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de goederen ruilen of retour sturen.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.  Indien (en indien van toepassing) de retourzending onvoldoende is gefrankeerd, dan brengen wij deze verzendkosten alsnog in rekening.

Voorwaarden voor terugzending :

  • Producten die eenvoudig te kopiëren zijn zoals bv. boeken en patronen kunnen niet worden terug gezonden
  • De producten die u terugzendt dienen onbeschadigd te zijn en in de originele verpakking
  • De teruggestuurde producten moeten voorzien zijn van de originele wikkels en labels, ongebruikt en onbewerkt (bv. wol mag niet op andere manieren gewikkeld zijn)
  • Teruggestuurde goederen dienen zich in originele staat te bevinden en voorzien van alle geleverde toebehoren

De goederen die worden teruggestuurd, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

Keramiekske Wol en Kralen behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden.

Afgeprijsde artikelen nemen wij niet terug.


9. Aansprakelijkheid
Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding, wordt geen enkele garantie geboden op de vorm, het uiterlijk of de kleur van de door ons geleverde goederen.  Kleuren van foto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid door bv. computerscherminstellingen.  Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
Keramiekske Wol en Kralen kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit onzorgvuldig gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften.

10. Bescherming van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de klant worden verzameld en bijgehouden overeenkomstig art.5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  Verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden.  Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant kunnen diens persoonsgegevens worden aangewend voor publicitaire doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper.  De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot "Keramiekske Wol en Kralen", Vercauteren Els, Krapstraat 101, 9255 Buggenhout-Opstal te België, met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.